PHIM LONG MÔN PHI GIÁP (2015) VIETSUB 31/50Server V.I.P:Tập phimLink download
1Long Môn Phi sát | Flying Swords Of dragon Gate (2015) - Tập 1
2Long Môn Phi ngay cạnh | Flying Swords Of long Gate (2015) - Tập 2
3Long Môn Phi gần kề | Flying Swords Of rồng Gate (2015) - Tập 3
4Long Môn Phi gần kề | Flying Swords Of long Gate (2015) - Tập 4
5Long Môn Phi gần kề | Flying Swords Of dragon Gate (2015) - Tập 5
6Long Môn Phi cạnh bên | Flying Swords Of dragon Gate (2015) - Tập 6
7Long Môn Phi gần kề | Flying Swords Of rồng Gate (2015) - Tập 7
8Long Môn Phi ngay cạnh | Flying Swords Of long Gate (2015) - Tập 8
9Long Môn Phi tiếp giáp | Flying Swords Of long Gate (2015) - Tập 9
10Long Môn Phi gần cạnh | Flying Swords Of dragon Gate (2015) - Tập 10
11Long Môn Phi cạnh bên | Flying Swords Of long Gate (2015) - Tập 11
12Long Môn Phi liền kề | Flying Swords Of rồng Gate (2015) - Tập 12
13Long Môn Phi tiếp giáp | Flying Swords Of dragon Gate (2015) - Tập 13
14Long Môn Phi gần kề | Flying Swords Of dragon Gate (2015) - Tập 14
15Long Môn Phi giáp | Flying Swords Of dragon Gate (2015) - Tập 15
16Long Môn Phi cạnh bên | Flying Swords Of rồng Gate (2015) - Tập 16
17Long Môn Phi gần kề | Flying Swords Of long Gate (2015) - Tập 17
18Long Môn Phi ngay cạnh | Flying Swords Of long Gate (2015) - Tập 18
19Long Môn Phi giáp | Flying Swords Of dragon Gate (2015) - Tập 19
20Long Môn Phi liền kề | Flying Swords Of dragon Gate (2015) - Tập 20
21Long Môn Phi gần kề | Flying Swords Of dragon Gate (2015) - Tập 21
22Long Môn Phi gần cạnh | Flying Swords Of dragon Gate (2015) - Tập 22
23Long Môn Phi gần kề | Flying Swords Of dragon Gate (2015) - Tập 23
24Long Môn Phi sát | Flying Swords Of dragon Gate (2015) - Tập 24
25Long Môn Phi gần cạnh | Flying Swords Of long Gate (2015) - Tập 25
26Long Môn Phi gần cạnh | Flying Swords Of rồng Gate (2015) - Tập 26
27Long Môn Phi cạnh bên | Flying Swords Of dragon Gate (2015) - Tập 27
28Long Môn Phi cạnh bên | Flying Swords Of dragon Gate (2015) - Tập 28
29Long Môn Phi sát | Flying Swords Of long Gate (2015) - Tập 29
30Long Môn Phi sát | Flying Swords Of rồng Gate (2015) - Tập 30
31Long Môn Phi gần kề | Flying Swords Of dragon Gate (2015) - Tập 31
32Long Môn Phi ngay cạnh | Flying Swords Of dragon Gate (2015) - Tập 32
33Long Môn Phi gần cạnh | Flying Swords Of rồng Gate (2015) - Tập 33
34Long Môn Phi gần kề | Flying Swords Of long Gate (2015) - Tập 34
35Long Môn Phi ngay cạnh | Flying Swords Of long Gate (2015) - Tập 35
36Long Môn Phi gần kề | Flying Swords Of long Gate (2015) - Tập 36
37Long Môn Phi ngay cạnh | Flying Swords Of dragon Gate (2015) - Tập 37
38Long Môn Phi tiếp giáp | Flying Swords Of dragon Gate (2015) - Tập 38
39Long Môn Phi giáp | Flying Swords Of long Gate (2015) - Tập 39
40-EndLong Môn Phi giáp | Flying Swords Of long Gate (2015) - Tập 40-End