TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

Thời tam quốc diễn nghĩa, số đông thứ đều chìm ngập trong loạn lạc.

Bạn đang xem: Tam quốc diễn nghĩa

Quần chúng. # kêu khổ, sống một cuộc sống lầm than, nghèo đói, sớm đang không thể nào chịu đựng đựng nổi thực trạng của lúc này được nữa. Ở trong nước, nhiều phe cánh đã nổi lên, nhất là trộm giật hoành hành khiến nhân dân lâm vào tình thế cảnh khốn cùng. Phần đông chuyện, cái này tránh việc đánh vào người đầu tàu hay sao? công ty vua tạo họa, xuyên ngày chỉ đắm ngập trong tửu sắc, vốn đã quên mất đến chuyện chủ yếu sự, cái gì rồi cũng không màng. Đứng trước tình thay này, nội bộ càng thêm lục đục, cực nhọc khăn ông chồng chất cạnh tranh khăn, mau chóng đã gấp rút trở thành họa lớn.

Cứ đà này, trường hợp còn tiếp tục chìm trong u muội, sẽ không biết tiếp theo sau chuyện gì sẽ liên tiếp xảy ra. Văn võ bá quan, vua không còn coi trọng tín đồ tài, chỉ ưa kẻ nịnh hót, sớm đang trở thành bù nhìn! Đứng trước nguy hại sụp đổ này của triều đình, bên ngoài liền lâm vào hoàn cảnh loạn lạc, khôn xiết nhiều hero đã tình nguyện đứng lên mà chịu hi sinh. Họ quan trọng cứ trơ mắt cơ mà nhìn hồ hết chuyện vẫn trên đã xẩy ra theo chiều hướng xấu như vậy. Một đợt nữa, đất nước rơi vào loạn lạc.

Xem thêm: Xem Phim 120 Ngày Địa Ngục, 120 Ngày Ở Địa Ngục Trần Gian

Vừa bị chèn ép, sớm dường như không còn vị trí nữa rồi. Giang sơn, trường đoản cú nay thay đổi thay.


5 chương mới nhất Chương 119: Bình Ðông Ngô, Ðổ Dự thành công xuất sắc Hết chia cách tới hồi thống nhứt Chương 118: Mưu sự bại, Khương Duy tuẫn huyết Trời quả báo, Ngụy Chúa mất ngôi Chương 117: Trước Tổ Miếu, lưu giữ Thầm từ vận lấy Tây Xuyên, Ngụy Tướng thành công xuất sắc Chương 116: Qua âm Bình, Ðặng Ngãi tiến binh khu vực Miêng Trước tận trung Thục tướng Chương 115: phổ biến Hội tiến binh vào Tây Xuyên Võ Hầu hiển thánh, núi Ðịnh Quân

Danh sách chương truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chương 1: Hội Ðào Viên nhân vật Kết Nghĩa Ðánh Huỳnh Cân nhân tài Lập Công Chương 2: bực tức Trương Phi Ðánh Khâm sai Lập Mưu Hà Tiến Trừ phản nghịch Loạn Chương 3: Bàn truất phế lập, Ðổng Trác mắng Ðinh Nguyên tặng ngay Xích thố, Lý Túc dụ Lữ tía Chương 4: phế Hán Ðế, è cổ Lưu lên ngôi Lừa Ðổng tặc, mạnh khỏe Ðức dưng kiếm Chương 5: Tiếp Hịch Văn, những Trấn Ứng Tào Công Phá quan liêu Ải, Tam Anh Chiến Lữ cha Chương 6: Ðốt Kim Quyết, Ðổng Trác có tác dụng Càn. Cất Ngọc Tỷ, Tôn Kiên Trái Ước Chương 7: Viên Thiệu Qua mong Ðuổi Công Tôn Toản Tôn Kiên thanh lịch Sông Ðánh lưu giữ Cảnh Thăng Chương 8: Vương tư Ðồ Khéo Dụng Liên hoàn Kế. Ðổng thừa Tướng Náo Lộng Phượng Nghi Ðình. Chương 9: Trừ Hung Bạo, Lữ cha Giúp tứ Ðồ chiếm Trường An, Lý Thôi Nghe giả Hủ. Chương 10: Giúp đơn vị Vua, Mã Ðằng Khởi Nghĩa. Phục thù Cha, Tào Tháo đựng Quân. Chương 11: sulfur Thúc cứu vớt Khổng Dung làm việc Bắc Hải Lã Ôn Hầu Phá Tào túa Tại Bộc Dương. Chương 12: Cung Tổ tía Lần Nhượng từ bỏ Châu mạnh Ðức Một Phen Ðánh Lữ Bố. Chương 13: Lý Thôi, Quách Dĩ Một Trận giao đấu Dương Phụng, Ðổng Thừa hai Lần cứu vãn Giá Chương 14: Tào dũng mạnh Ðức Rời giá Đến hẹn Ðô Lữ Phụng Tiên Đang Đêm chiếm Từ Quận Chương 15: Thái Sử Từ ham Đả tiểu Bá vương vãi Tôn Bá Phù Hăng Đánh Nghiêm Bạch Hổ Chương 16: cửa Nha Môn, Phụng Tiên bắn Kích Sông Vị Thủy, táo tợn Ðức thua trận Quân Chương 17: Viên Công Lộ Hưng Binh Bảy Đạo Tào bạo phổi Ðức Hội Tướng ba Miền Chương 18: đưa Văn Hòa Liệu Mưu Quyết thắng Giặc Hạ Hầu Ðôn Rút thương hiệu Nuốt bé Ngươi Chương 19: Ðánh Hạ Bì, Tào Tháo dùng kế, Lầu Bạch Môn, Lữ ba vong thân Chương 20: Tào túa Ra Săn Ruộng hứa Ðiền Ðổng quá Vâng Chiếu vào Nội những Chương 21: Tào toá Uống Rượu Luận hero Vân trường Lừa Mưu giết thịt Xa Trụ Chương 22: Viên, Tào Khởi tía Quân Mã cỗ Quan, Trương Bắt nhì Tướng Vương, lưu lại Chương 23: Nễ Danh Sĩ Lõa Thân Mắng Quốc Tặc mèo Thái Y Đầu Độc chịu đựng Thảm Hình Chương 24: Quốc Tặc Hành Hung giết Quý Phi Hoàng Thúc chiến bại Chạy Ðầu Viên Thiệu Chương 25: Núi Thổ San, quan tiền Công Giao cha Việc Thành Bạch Mã, Tào túa Mở Trùng Vây Chương 26: Viên bạn dạng Sơ hao binh tổn tướng quan liêu Vân trường treo ấn tìm kiếm anh Chương 27: Qua ải, quan liêu Công chém sáu tướng tá Ðưa chủ, Xích Thố lướt nghìn trùng Chương 28: Chém Thái Dương, bằng hữu đoàn tụ, Ðến Cổ Thành, tôi chúa an vui Chương 29: Tôn Sách bất bình thịt Vu Kiết Tôn Quyền nối nghiệp trấn Giang Ðông Chương 30: Viên Thiệu Thất Trận Tại quan Ðộ Tào toá Thiếu Lương cướp Ô Sào Chương 31: Tào toá Ðại Phá Viên Bổn Sơ Huyền Ðức tạm bợ Lánh bên Lưu Biểu Chương 32: Viên Thượng Tranh dành riêng Ðất ký Châu hẹn Nhu Ðịnh Kế Khơi Chương Hà Chương 33: Tào Phi đam mê sắc nạp Danh Thị Quách Gia tính kế định Liêu Ðông Chương 34: Thái Phu nhơn lén nghe chuyện mật giữ Huyền Ðức qua vực Ðàn Khê Chương 35: Huyền Ðức vui mừng chạm chán ẩn sĩ Ðơn Phước tất cả dịp hầu minh quân Chương 36: lưu giữ Bị định kế đoạt Phàn Thành Từ thứ tiến cử Gia cát Lượng Chương 37: tư Mã nhị lần cử danh sĩ lưu Bị tía Phen cho tới thảo lư Chương 38: phân chia Thiên Hạ, Long Trung vén Kế Ðánh trường Giang, Tôn Thị báo oán Chương 39: Thành ghê Châu, lưu giữ Phong cầu Kế Ðồi bác Vọng, Gia cát Dụng Binh Chương 40: Thành gớm Châu, phu nhơn ước ao hiến chỗ Tân Giả, Gia mèo lửa thiêu Chương 41: Huyền Ðức đưa bá tánh sang sông Triệu Vân liều chết cứu minh chúa Chương 42: Trương Dực Ðức Đại Náo ước Trường phiên bản Lưu Dự Châu thua kém Chạy cửa Hán Tân Chương 43: Gia mèo Lượng Trổ Tài Hùng Biện Lỗ Tử Kính Ra Sức bàn thảo Chương 44: Khổng Minh sử dụng Trí Khích Châu Du Tôn Quyền cố chí Đánh Tào tháo Chương 45: cửa Tam Giang, Tào dỡ thất trận Quần Anh Hội, Tương Cán mắc mưu Chương 46: sử dụng Chước Lạ, Khổng Minh Mượn Tiễn dưng Kế Mật, Hoàng cái Chịu Đòn Chương 47: Hám Trạch vì bạn dâng mặt hàng thư Bàng Thống khéo lập mưu Liên hoàn Chương 48: bên trên Trường Giang, Tào toá ngâm thơ lan chiến thuyền, Bắc quân diệu võ Chương 49: Ðàn Thất tinh ước gió phương Nam cửa Tam Giang lửa thiêu quân Bắc Chương 50: Gia mèo Lượng khéo tính Huê Dung Vân Trường do nghĩa tha Tào túa