Kinh Đại Bi Thập Chú

1. NGUYỆN HƯƠNGNam–mô Bổn Sư ưa thích Ca Mâu Ni Phật. OĐốt nét trung tâm hương trước Phật đài,Ngũ phần dưng trọn đức Như Lai,Cầu xin quả đât lên bờ giác,Hạnh phúc an toàn khắp muôn loài. O

Đệ tử chúng con, một dạ chí thành, quỳ trước năng lượng điện Phật, thiết lễ ước an, trì chú Đại Bi, nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết tường. Ngưỡng nguyện đức người yêu Tát Quán chũm Âm gia hộ cho kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người đau khổ được an vui. O

Lại nguyện chúng sanh: óc phiền hoàn thành sạch, xa lìa khổ ách, nghiệp chướng tiêu trừ, tư mùa khỏe mạnh, thân trọng tâm an lạc, lòng tin vững chắc, phước lâu tăng long, số đông việc khô giòn thông, mái ấm gia đình hưng thịnh, quyến trực thuộc khương ninh, pháp giới bọn chúng sinh, thuộc lên bờ giác. O

Nam-mô hương thơm Cúng nhường nhịn Bồ-tát ( 3 lần ) O

2. ĐẢNH LỄ TAM BẢOPhật là đấng giác tỉnh mình,Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời,Từ bi, trí tuệ rạng ngời,Là thầy cha cõi trời bạn xưa nay. OChí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật tía đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

Pháp là phương thuốc diệu thay,Chữa lành căn bệnh khổ bao loài chúng sinh,Như vầng trăng sáng lung linh,Soi đường ra khỏi u minh mê mờ.Chí vai trung phong đảnh lễ toàn bộ Tôn Pháp bố đời hay trú vào mười phương. ( 1 lạy) O

Tăng là phần lớn bậc chân tu,Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi,Thấm nhuần trí tuệ, tự bi,Độ đời thoát khỏi tham… say đắm khổ sầu.Chí tâm đảnh lễ toàn bộ Hiền Thánh Tăng ba đời thường trú vào mười phương. ( 1 lạy) O

3. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁPPháp Phật cao siêu, lý rộng sâu,Trăm ngàn muôn kiếp cực nhọc tìm cầu,Nay con gặp gỡ được xin trì tụng,Nguyện gọi chơn ghê nghĩa nhiệm mầu.Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát (3 lần) OOO

4. TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN NGÔNTu lị tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, ta bà ha. (3 lần) O

5. TỊNH THÂN NGHIỆP CHÂN NGÔNTu nhiều lị, tu nhiều lị, tu ma lị, tu ma lị, sa bà ha. (3 lần) O

6. CHÚ ĐẠI BI

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi trọng tâm đà-la-ni. O

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Bạn đang xem: Kinh đại bi thập chú

Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da, án tát bàn ra phát duệ số đát mãng cầu đát tỏa.

Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Xem thêm: Review Mặt Nạ Ngủ Innisfree Whitening Pore Sleeping Pack Ex (100Ml)

Nam-mô mãng cầu ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma vạc đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê dị, ma ha người thương đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, dị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phân phát ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phát sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, sơn rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra yêu cầu trì địa rị sắc đẹp ni na, cha dạ ma mãng cầu ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. đưa kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến hạ yết ra dạ, ta bà ha.

Nam-mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ da.Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.Án tất năng lượng điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) OOO

7. THẬP CHÚ7.1. NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ-LA-NI

Nam-mô Phật-đà-da.ONam-mô Đạt-ma-da. ONam-mô Tăng-dà-da. O

Nam-mô quán Tự trên Bồ-tát ma-ha-tát, rứa đại bi chổ chính giữa giả. Đát điệt tha.Án chước yết ra phạt để chấn đa mạc ni, ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, nhằm sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ, hồng phấn ta ha.Án, chén đạp ma chấn nhiều mạt ni, thước ra hồng.Án chén lặc đà, bát đẳng mế hồng. O

7.2. TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. Á bát ra để, hạ đa xá ta nẳng nẩm. Đát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, chén ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, nhằm sắc sá, nhằm sắc sá, nhan sắc trí rị, nhan sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến nhằm ca thất rị duệ, ta phạ ha. O

7.3. CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚNam-mô Phật-đà-da. ONam-mô Đạt-ma-da. ONam-mô Tăng-dà-da. OÁn, tất đế hộ rô rô, vớ đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất đạt rị, ba rô rị, ta phạ ha. O

7.4. PHẬT MẪU CHUẨN-ĐỀ THẦN CHÚKhế thủ quy y Tô-tất-đế,Đầu diện đảnh lễ thất cu chi.Ngã kim xưng tán Đại chuẩn đề,Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ-đề, cu bỏ ra nẩm, đát điệt tha.Án, chiết lệ công ty lệ chuẩn đề, ta bà ha. O

7.5. THÁNH VÔ LƯỢNG QUYẾT ĐỊNH quang quẻ MINH VƯƠNG ĐÀ-LA-NI

Án, nề hà ma ba cát ngỏa đế, a cha ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nể, thiệt chấp đạp, điệp tả ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp.

Án, tát rị ba, tang bốn cát rị, bót rị thuật đạp, đạt ra mã đế, tất cả nại, tang mã ngột cả đế, ta ba ngỏa, tỷ thuật đế, mã hắt nằn nì dã, bát rị ngỏa rị tá hắt. O

7.6. DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔNNam-mô bạt dà phạ đế, bệ liền kề xả, lụ rô ham mê lưu ly, chén bát lặt bà, hắt ra xà dã, đát tha yết nhiều da, a ra hắt đế, tam miệu tam bột đà da, Đát điệt tha. Án, bệ ngay cạnh thệ, bệ ngay cạnh thệ, bệ gần kề xã, tam một yết đế tá ha. O

7.7. QUÁN ÂM LINH CẢM CHƠN NGÔNÁn, ma ni chưng di hồng, ma hắt nghê nha nạp, tích đô đặt cha đạt, tích để ta nạp, vi đạt rị cát, vớ nhi cáng nhi tháp, bốc rị tất tháp cát nạp, bửa ra nạp, hấp thụ bốc rị, thưu thất ban nạp, nằn nì ma lô kiết, thuyết ra da, tá ha. O

7.8. THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔNLy bà ly bà đế, mong ha mong ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha. O

7.9. VÃNG sanh TỊNH ĐỘ THẦN CHÚNam-mô a di đà bà dạ, Đa tha dà nhiều dạ, Đa địa dạ tha.A di rị đô bà tỳ,A di rị đa tất đam bà tỳ,A di rị đa tì ca lan đế,A di rị đa, tì ca lan đa,Dà di nị dà dà na,Chỉ đa ca lệ ta bà ha. O

7.10. THIÊN THIÊN NỮ CHÚ

Nam-mô Phật-đà. ONam-mô Đạt-mạ. ONam-mô Tăng-dà. O

Nam-mô thất lỵ, ma ha nhằm tỷ da, đát nể dã tha, cha lỵ phú lầu na giá bán lỵ, tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, tía nể ba a, ba nể tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà, tu bác lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di-Lặc đế, lâu phã tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà-la-ni. O