Cậu Tài Cậu Quý Độ Mạng

1936BÍNH TÝGiản hạ thủy (Nước dưới khe)Cậu tài cậu quý
1937ĐINH SỬUGiản hạ thủy (Nước dưới khe)Cậu tài cậu quý
1946BÍNH TUẤTỐc thượng thổ (Đất bên trên nóc nhà)Cậu tài cậu quý
1947ĐINH HỢIỐc thượng thổ (Đất trên nóc nhà)Cậu tài cậu quý
1956BÍNH THÂNSơn hạ hỏa (Lửa bên dưới chân núi)Cậu tài cậu quý
1957ĐINH DẬUSơn hạ hỏa (Lửa dưới chân núi)Cậu tài cậu quý
1966BÍNH NGỌThiên hà thủy (Nước trên trời)Cậu tài cậu quý
1967ĐINH MÙIThiên hà thủy (Nước trên trời)Cậu tài cậu quý
1976BÍNH THÌNSa trung thổ (Đất lẫn vào cát)Cậu tài cậu quý
1977ĐINH TỴSa trung thổ (Đất lẫn vào cát)Cậu tài cậu quý
1986BÍNH DẦNLộ trung hỏa (Lửa trong lò)Cậu tài cậu quý
1987ĐINH MẸOLộ trung hỏa (Lửa trong lò)Cậu tài cậu quý
1996BÍNH TÝGiản hạ thủy (Nước bên dưới khe)Cậu tài cậu quý
1997ĐINH SỬUGiản hạ thủy (Nước bên dưới khe)Cậu tài cậu quý
2006BÍNH TUẤTỐc thượng thổ (Đất trên nóc nhà)Cậu tài cậu quý
2007ĐINH HỢIỐc thượng thổ (Đất trên nóc nhà)Cậu tài cậu quý
2016BÍNH THÂNSơn hạ hỏa (Lửa bên dưới chân núi)Cậu tài cậu quý
2017ĐINH DẬUSơn hạ hỏa (Lửa bên dưới chân núi)Cậu tài cậu quý
2026BÍNH NGỌThiên hà thủy (Nước bên trên trời)Cậu tài cậu quý
2027ĐINH MÙIThiên hà thủy (Nước bên trên trời)Cậu tài cậu quý
2036BÍNH THÌNSa trung thổ (Đất lẫn vào cát)Cậu tài cậu quý
2037ĐINH TỴSa trung thổ (Đất lẫn vào cát)Cậu tài cậu quý
2046BÍNH DẦNLộ trung hỏa (Lửa vào lò)Cậu tài cậu quý
2047ĐINH MẸOLộ trung hỏa (Lửa trong lò)Cậu tài cậu quý
2056BÍNH TÝGiản hạ thủy (Nước bên dưới khe)Cậu tài cậu quý
2057ĐINH SỬUGiản hạ thủy (Nước bên dưới khe)Cậu tài cậu quý
2066BÍNH TUẤTỐc thượng thổ (Đất bên trên nóc nhà)Cậu tài cậu quý
2067ĐINH HỢIỐc thượng thổ (Đất bên trên nóc nhà)Cậu tài cậu quý
*