BÁO GIÁ BU LÔNG CÁC LOẠI

1 tối ưu bulong neo – làm giá bulong neo Tiến Nhi1.2 BẢNG GIÁ bulong neo Tiến Nhi2 Báo giá các loại bulong neo tại doanh nghiệp Tiến Nhi3 kinh nghiệm để nhấn được báo giá bulong neo tốt nhất

Những nhiều loại bulong neo mà Tiến Nhi đang cung cấp

*
bulong neo bẻ L
*
Bulong neo bẻ U
*
Bulong neo bẻ J

BẢNG GIÁ bulong neo Tiến Nhi

Bảng giá bulong neo M12
STT QUY CÁCH(Phi x chiều dài )ĐƠN VỊ (Cây) GIÁ BÁN (VNĐ)
1Bulong neo móng M12X300CÂY 5.590
2Bulong neo móng M12X350CÂY 6.522
3Bulong neo móng M12X400CÂY 7.454
4Bulong neo móng M12X450CÂY 8.386
5Bulong neo móng M12X500CÂY 9.317
6Bulong neo móng M12X550CÂY 10.249
7Bulong neo móng M12X600CÂY 11.181
8Bulong neo móng M12X650CÂY 12.113
9Bulong neo móng M12X700CÂY 13.044
10Bulong neo móng M12X750CÂY 13.976
11Bulong neo móng M12X800CÂY 14.908
12Bulong neo móng M12X850CÂY 15.839
13Bulong neo móng M12X900CÂY 16.771
14Bulong neo móng M12X950CÂY 17.703
15Bulong neo móng M12X1000CÂY 18.635
16Bulong neo móng M12X1100CÂY 20.498
17Bulong neo móng M12X1200CÂY 22.362
18Bulong neo móng M12X1300CÂY 24.225
19Bulong neo móng M12X1400CÂY 26.089
20Bulong neo móng M12X1500CÂY 27.952
21Bulong neo móng M12X1600CÂY 29.815
22Bulong neo móng M12X1700CÂY 31.679
23Bulong neo móng M12X1800CÂY 33.542
24Bulong neo móng M12X1900CÂY 35.406
25Bulong neo móng M12X2000CÂY 37.269
Bảng giá chỉ bulong neo M14
STT QUY CÁCH(Phi x chiều lâu năm )ĐƠN VỊ (Cây) GIÁBÁN (VNĐ)
1Bulong neo móng M14X300CÂY 7.609
2Bulong neo móng M14X350CÂY 43.015
3Bulong neo móng M14X400CÂY 10.146
4Bulong neo móng M14X450CÂY 11.414
5Bulong neo móng M14X500CÂY 12.682
6Bulong neo móng M14X550CÂY 13.950
7Bulong neo móng M14X600CÂY 15.218
8Bulong neo móng M14X650CÂY 16.486
9Bulong neo móng M14X700CÂY 17.755
10Bulong neo móng M14X750CÂY 19.023
11Bulong neo móng M14X800CÂY 20.291
12Bulong neo móng M14X850CÂY 21.559
13Bulong neo móng M14X900CÂY 22.827
14Bulong neo móng M14X950CÂY 24.096
15Bulong neo móng M14X1000CÂY 25.364
16Bulong neo móng M14X1100CÂY 27.900
17Bulong neo móng M14X1200CÂY 30.437
18Bulong neo móng M14X1300CÂY 32.973
19Bulong neo móng M14X1400CÂY 35.509
20Bulong neo móng M14X1500CÂY 38.046
21Bulong neo móng M14X1600CÂY 40.582
22Bulong neo móng M14X1700CÂY 43.118
23Bulong neo móng M14X1800CÂY 45.655
24Bulong neo móng M14X1900CÂY 48.191
25Bulong neo móng M14X2000CÂY 50.728
Bảng giá bán bulong neo M16
STT QUY CÁCH(Phi x chiều dài )ĐƠN VỊ (Cây) GIÁ BÁN (VNĐ)
1Bulong neo móng M16X300CÂY 9.938
2Bulong neo móng M16X350CÂY 45.344
3Bulong neo móng M16X400CÂY 13.251
4Bulong neo móng M16X450CÂY 14.908
5Bulong neo móng M16X500CÂY 16.564
6Bulong neo móng M16X550CÂY 18.221
7Bulong neo móng M16X600CÂY 19.877
8Bulong neo móng M16X650CÂY 21.533
9Bulong neo móng M16X700CÂY 23.190
10Bulong neo móng M16X750CÂY 24.846
11Bulong neo móng M16X800CÂY 26.503
12Bulong neo móng M16X850CÂY 28.159
13Bulong neo móng M16X900CÂY 29.815
14Bulong neo móng M16X950CÂY 31.472
15Bulong neo móng M16X1000CÂY 33.128
16Bulong neo móng M16X1100CÂY 36.441
17Bulong neo móng M16X1200CÂY 39.754
18Bulong neo móng M16X1300CÂY 43.067
19Bulong neo móng M16X1400CÂY 46.380
20Bulong neo móng M16X1500CÂY 49.692
21Bulong neo móng M16X1600CÂY 53.005
22Bulong neo móng M16X1700CÂY 56.318
23Bulong neo móng M16X1800CÂY 59.631
24Bulong neo móng M16X1900CÂY 62.944
25Bulong neo móng M16X2000CÂY 66.257
Bảng giá bán bulong neo M18
STT QUY CÁCH(Phi x chiều dài )ĐƠN VỊ (Cây) GIÁBÁN (VNĐ)
1Bulong neo móng M18X300CÂY 12.578
2Bulong neo móng M18X350CÂY 47.984
3Bulong neo móng M18X400CÂY 16.771
4Bulong neo móng M18X450CÂY 18.868
5Bulong neo móng M18X500CÂY 20.964
6Bulong neo móng M18X550CÂY 23.060
7Bulong neo móng M18X600CÂY 25.157
8Bulong neo móng M18X650CÂY 27.253
9Bulong neo móng M18X700CÂY 29.350
10Bulong neo móng M18X750CÂY 31.446
11Bulong neo móng M18X800CÂY 33.542
12Bulong neo móng M18X850CÂY 35.639
13Bulong neo móng M18X900CÂY 37.735
14Bulong neo móng M18X950CÂY 39.832
15Bulong neo móng M18X1000CÂY 41.928
16Bulong neo móng M18X1100CÂY 46.121
17Bulong neo móng M18X1200CÂY 50.314
18Bulong neo móng M18X1300CÂY 54.506
19Bulong neo móng M18X1400CÂY 58.699
20Bulong neo móng M18X1500CÂY 62.892
21Bulong neo móng M18X1600CÂY 67.085
22Bulong neo móng M18X1700CÂY 71.278
23Bulong neo móng M18X1800CÂY 75.470
24Bulong neo móng M18X1900CÂY 79.663
25Bulong neo móng M18X2000CÂY 83.856
Bảng giá chỉ bulong neo M20
STT QUY CÁCH(Phi x chiều dài )ĐƠN VỊ (Cây) GIÁBÁN (VNĐ)
1Bulong neo móng M20X300CÂY 15.529
2Bulong neo móng M20X350CÂY 50.935
3Bulong neo móng M20X400CÂY 20.705
4Bulong neo móng M20X450CÂY 23.293
5Bulong neo móng M20X500CÂY 25.881
6Bulong neo móng M20X550CÂY 28.470
7Bulong neo móng M20X600CÂY 31.058
8Bulong neo móng M20X650CÂY 33.646
9Bulong neo móng M20X700CÂY 36.234
10Bulong neo móng M20X750CÂY 38.822
11Bulong neo móng M20X800CÂY 41.410
12Bulong neo móng M20X850CÂY 43.998
13Bulong neo móng M20X900CÂY 46.587
14Bulong neo móng M20X950CÂY 49.175
15Bulong neo móng M20X1000CÂY 51.763
16Bulong neo móng M20X1100CÂY 56.939
17Bulong neo móng M20X1200CÂY 62.115
18Bulong neo móng M20X1300CÂY 67.292
19Bulong neo móng M20X1400CÂY 72.468
20Bulong neo móng M20X1500CÂY 77.644
21Bulong neo móng M20X1600CÂY 82.821
22Bulong neo móng M20X1700CÂY 87.997
23Bulong neo móng M20X1800CÂY 93.173
24Bulong neo móng M20X1900CÂY 98.350
25Bulong neo móng M20X2000CÂY 103.526
Bảng giá bulong neo M22
STT QUY CÁCH(Phi x chiều dài )ĐƠN VỊ (Cây) GIÁ BÁN (VNĐ)
1Bulong neo móng M22X300CÂY 18.790
2Bulong neo móng M22X350CÂY 54.196
3Bulong neo móng M22X400CÂY 25.053
4Bulong neo móng M22X450CÂY 28.185
5Bulong neo móng M22X500CÂY 31.317
6Bulong neo móng M22X550CÂY 34.448
7Bulong neo móng M22X600CÂY 37.580
8Bulong neo móng M22X650CÂY 40.712
9Bulong neo móng M22X700CÂY 43.843
10Bulong neo móng M22X750CÂY 46.975
11Bulong neo móng M22X800CÂY 50.106
12Bulong neo móng M22X850CÂY 53.238
13Bulong neo móng M22X900CÂY 56.370
14Bulong neo móng M22X950CÂY 59.501
15Bulong neo móng M22X1000CÂY 62.633
16Bulong neo móng M22X1100CÂY 68.896
17Bulong neo móng M22X1200CÂY 75.160
18Bulong neo móng M22X1300CÂY 81.423
19Bulong neo móng M22X1400CÂY 87.686
20Bulong neo móng M22X1500CÂY 93.950
21Bulong neo móng M22X1600CÂY 100.213
22Bulong neo móng M22X1700CÂY 106.476
23Bulong neo móng M22X1800CÂY 112.740
24Bulong neo móng M22X1900CÂY 119.003
25Bulong neo móng M22X2000CÂY 125.266
Bảng giá bulong neo M24
STT QUY CÁCH(Phi x chiều nhiều năm )ĐƠN VỊ (Cây) GIÁBÁN (VNĐ)
1Bulong neo móng M24X300CÂY 22.362
2Bulong neo móng M24X350CÂY 57.767
3Bulong neo móng M24X400CÂY 29.815
4Bulong neo móng M24X450CÂY 33.542
5Bulong neo móng M24X500CÂY 37.269
6Bulong neo móng M24X550CÂY 40.996
7Bulong neo móng M24X600CÂY 44.723
8Bulong neo móng M24X650CÂY 48.450
9Bulong neo móng M24X700CÂY 52.177
10Bulong neo móng M24X750CÂY 55.904
11Bulong neo móng M24X800CÂY 59.631
12Bulong neo móng M24X850CÂY 63.358
13Bulong neo móng M24X900CÂY 67.085
14Bulong neo móng M24X950CÂY 70.812
15Bulong neo móng M24X1000CÂY 74.539
16Bulong neo móng M24X1100CÂY 81.992
17Bulong neo móng M24X1200CÂY 89.446
18Bulong neo móng M24X1300CÂY 96.900
19Bulong neo móng M24X1400CÂY 104.354
20Bulong neo móng M24X1500CÂY 111.808
21Bulong neo móng M24X1600CÂY 119.262
22Bulong neo móng M24X1700CÂY 126.716
23Bulong neo móng M24X1800CÂY 134.169
24Bulong neo móng M24X1900CÂY 141.623
25Bulong neo móng M24X2000CÂY 149.077
Bảng giá bulong neo M27
STT QUY CÁCH(Phi x chiều nhiều năm )ĐƠN VỊ (Cây) GIÁ BÁN (VNĐ)
1Bulong neo móng M27X300CÂY 28.301
2Bulong neo móng M27X350CÂY 63.707
3Bulong neo móng M27X400CÂY 37.735
4Bulong neo móng M27X450CÂY 42.452
5Bulong neo móng M27X500CÂY 47.169
6Bulong neo móng M27X550CÂY 51.886
7Bulong neo móng M27X600CÂY 56.603
8Bulong neo móng M27X650CÂY 61.320
9Bulong neo móng M27X700CÂY 66.037
10Bulong neo móng M27X750CÂY 70.753
11Bulong neo móng M27X800CÂY 75.470
12Bulong neo móng M27X850CÂY 80.187
13Bulong neo móng M27X900CÂY 84.904
14Bulong neo móng M27X950CÂY 89.621
15Bulong neo móng M27X1000CÂY 94.338
16Bulong neo móng M27X1100CÂY 103.772
17Bulong neo móng M27X1200CÂY 113.205
18Bulong neo móng M27X1300CÂY 122.639
19Bulong neo móng M27X1400CÂY 132.073
20Bulong neo móng M27X1500CÂY 141.507
21Bulong neo móng M27X1600CÂY 150.941
22Bulong neo móng M27X1700CÂY 160.374
23Bulong neo móng M27X1800CÂY 169.808
24Bulong neo móng M27X1900CÂY 179.242
25Bulong neo móng M27X2000CÂY 188.676
Bảng giá bulong neo M30
STT QUY CÁCH(Phi x chiều dài )ĐƠN VỊ (Cây) GIÁ BÁN (VNĐ)
1Bulong neo móng M30X300CÂY 34.940
2Bulong neo móng M30X350CÂY 70.346
3Bulong neo móng M30X400CÂY 46.587
4Bulong neo móng M30X450CÂY 52.410
5Bulong neo móng M30X500CÂY 58.233
6Bulong neo móng M30X550CÂY 64.057
7Bulong neo móng M30X600CÂY 69.880
8Bulong neo móng M30X650CÂY 75.703
9Bulong neo móng M30X700CÂY 81.527
10Bulong neo móng M30X750CÂY 87.350
11Bulong neo móng M30X800CÂY 93.173
12Bulong neo móng M30X850CÂY 98.997
13Bulong neo móng M30X900CÂY 104.820
14Bulong neo móng M30X950CÂY 110.643
15Bulong neo móng M30X1000CÂY 116.467
16Bulong neo móng M30X1100CÂY 128.113
17Bulong neo móng M30X1200CÂY 139.760
18Bulong neo móng M30X1300CÂY 151.406
19Bulong neo móng M30X1400CÂY 163.053
20Bulong neo móng M30X1500CÂY 174.700
21Bulong neo móng M30X1600CÂY 186.346
22Bulong neo móng M30X1700CÂY 197.993
23Bulong neo móng M30X1800CÂY 209.640
24Bulong neo móng M30X1900CÂY 221.286
25Bulong neo móng M30X2000CÂY 232.933
Bảng giá bán bulong neo M36
STT QUY CÁCH(Phi x chiều dài)ĐƠN VỊ (Cây) GIÁBÁN (VNĐ)
1Bulong neo móng M36X300CÂY 50.314
2Bulong neo móng M36X350CÂY 85.719
3Bulong neo móng M36X400CÂY 67.085
4Bulong neo móng M36X450CÂY 75.470
5Bulong neo móng M36X500CÂY 83.856
6Bulong neo móng M36X550CÂY 92.241
7Bulong neo móng M36X600CÂY 100.627
8Bulong neo móng M36X650CÂY 109.013
9Bulong neo móng M36X700CÂY 117.398
10Bulong neo móng M36X750CÂY 125.784
11Bulong neo móng M36X800CÂY 134.169
12Bulong neo móng M36X850CÂY 142.555
13Bulong neo móng M36X900CÂY 150.941
14Bulong neo móng M36X950CÂY 159.326
15Bulong neo móng M36X1000CÂY 167.712
16Bulong neo móng M36X1100CÂY 184.483
17Bulong neo móng M36X1200CÂY 201.254
18Bulong neo móng M36X1300CÂY 218.025
19Bulong neo móng M36X1400CÂY 234.797
20Bulong neo móng M36X1500CÂY 251.568
21Bulong neo móng M36X1600CÂY 268.339
22Bulong neo móng M36X1700CÂY 285.110
23Bulong neo móng M36X1800CÂY 301.881
24Bulong neo móng M36X1900CÂY 318.652
25Bulong neo móng M36X2000CÂY 335.424

Báo giá các loại bulong neo tại công ty Tiến Nhi